go to index

药师灌顶真言

read time 2 min read
sample post 中文 真言 theme

修学药师灌顶真言是药师法门的一部分,读诵修持有着极大的功德利益

内容

南无薄伽伐帝鞞杀社

窭噜薜琉璃

跋喇婆

喝啰阇也

怛他揭多也

阿啰喝帝

三藐三勃陀耶

怛侄他

鞞刹逝

鞞刹逝

鞞刹社

三没揭帝莎诃

读法

那摩波切罚地

皮杀社

句度比琉璃

波拉婆

和拉舌也

大拖接多也

艾拉和地

三秒三波拖也

大至拖

皮杀逝

皮杀逝

皮杀社

三摩接地缩和

简单释义

南无 薄伽伐帝

归命 世尊

鞞杀社 窭噜 薜琉璃 跋喇婆 喝啰阇也

药 师 琉璃 光 王

怛他揭多也 阿啰喝帝 三藐三勃陀耶

如来 应供 正等正觉

怛侄他

即说咒曰

唵 鞞刹逝 鞞刹逝 鞞刹社 三没揭帝

唵 药 药 药师 自度度他

莎诃

成就